Statut


Stowarzyszenia Przyjaciół Łuczanowic

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic jest dobrowolną, samorządną i apolityczną organizacją społeczną, grupującą osoby fizyczne oraz prawne, które w ramach Stowarzyszenia stawiają sobie za cel przyczynienie się do rozwoju osiedla Łuczanowice, jego promocji, integracji mieszkańców, rozwoju kultury i sportu, działania na rzecz ochrony przyrody i zabytków oraz szerzenia demokracji lokalnej, budowania wszechstronnych kontaktów międzyludzkich


Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1
Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Kraków.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

§ 4
Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.


Rozdział II
Cel i środki działania.

§ 7
Celem stowarzyszenia jest:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
2. Działalność charytatywna.
3. Podtrzymywanie tradycji lokalnych i narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
6. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i na świecie
7. Propagowanie oraz wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
8. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
9. Działania na rzecz rozwoju zainteresowań krajoznawczych oraz propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
10. Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia.

§ 8
Powyższe cele stowarzyszenie realizuje przez:
1. Angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia
2. Organizowanie odczytów, prelekcji i imprez propagujących wiedzę o mieście, powiecie i regionie.
3. Współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
4. Inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie finansowe imprez sportowych, wycieczek krajoznawczych oraz imprez kulturalnych
5. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych programów grantowych

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie Uchwały Zarządu.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.
2. Postanowienia § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionych przedstawicieli.

§ 11
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, osobom wyjątkowo zasłużonym dla Stowarzyszenia

§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia
b) czynnego i biernego prawa wyborczego
c) korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§13
1. Członkowie zwyczajni i wspierający stowarzyszenie są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz stowarzyszenia,
b) opłacania w ustalonych terminach składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie
c) realizowania celów stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach
d) propagowania działalności stowarzyszenia
2. Członkowie honorowi mają obowiązki wymienione w ust. 1 z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

§ 14
1 Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez:
a) dobrowolne wystąpienie z Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi na piśmie,
b) nieopłacenie mimo upomnień składek członkowskich przez okres 3 miesięcy
c) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
d) skazanie prawomocnym wyrokiem sadu za popełnienie przestępstwa umyślnego
e) śmierć członka,
f) rozwiązanie instytucji będącej członkiem wspierającym
2 Wygaśnięcie członkostwa następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd na wniosek
Komisji Rewizyjnej
3 Pozbawienie tytułu członka honorowego stowarzyszenia następuje w formie uchwały
podjętej przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu

Rozdział IV
Władza stowarzyszenia.

§15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 16
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 17
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

§ 18
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. W razie braku quorum, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 19
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
a) na podstawie Uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 osób.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku), lub podjęcia uchwały.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje w sprawach, dla których zostało zebrane.

§ 20
Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
a) wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej
b) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej
d) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia,
g) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h) uchwalanie statutu i zmian w Statucie stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał, w sprawach nie należących do właściwości innych władz.

§ 21
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób, w tym prezesa, vice prezesa i skarbnika
2. Walne Zebranie wybiera Zarząd w trybie głosowania jawnego lub tajnego wówczas każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie w formie uchwały.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład władz może być uzupełniony w drodze dokoptowania. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż1/3 składu organu

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania
b) ustalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania
c) kierowanie działalnością stowarzyszenia
d) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
e) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
f) zwoływanie Walnych Zebrań
g) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu
h) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji oraz uchwalanie regulaminów ich działania
i) przyjmowanie i skreślanie z listy członków

§ 23
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu.
§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność stowarzyszenia. Składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i jednego członka
2. Postanowienia § 21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 25
Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, zwołuje je przewodniczący. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Komisji. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej,
b) kontrola opłacania składek członkowskich,
c) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
d) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności stowarzyszenia.


Rozdział V
Majątek stowarzyszenia.

§ 27
Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, na które składają się:
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich
b) wpływy z działalności statutowej
c) dotacje, zapisy i darowizny

§ 28
Środki pieniężne niezależnie od ich źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto.
§ 29
Składki członkowskie winny być wpłacone do końca pierwszego kwartału danego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, z chwilą otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia
§ 30
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 31
Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a także w sprawach niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie przez co najmniej 2 członków zarządu, w tym Prezesa lub jego zastępcy.


Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia.

§ 32

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 33
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej więk-szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.

Przewodniczący zebrania Protokolant